top of page

SOS for Nordlandsbanen

Stortinget bør rette opp en svakhet i ny Nasjonal transportplan med å gi grønt lys til kryssingsspor og fortsatt suksess på vår lengste togstrekning.


Godstogene kommer så å si alltid fram over Saltfjellet, også når E6 er stengt. Foto: CargoNet


Av Kristin Frodahl Rognerud og Kurt Jessen Johansson, prosjektleder og styreleder i ACE Green, Arctic Central Europe Green Corridor


Ny Nasjonal transportplan (NTP) er nå til behandling i Stortinget og vedtas 12. juni. Nordlandsbanens resultater og behov kan oppsummeres i tre ord: Suksess, overbelastning og satsing. Som kan forkortes til tre bokstaver: SOS.


Først suksess:


Fra 2020 til 2022 ble trafikken på Nordlandsbanen doblet fra to til fire daglige godstog hver vei. Den største suksessen for gods på bane i Norge i nyere tid. Tog 3, næringsmiddeltoget, mottok i 2021 en nasjonal miljø- og innovasjonspris fra NHO. Cargo Net delte æren med ASKO, lakseprodusenten Nova Sea og Meyership, en av partnerne i ACE Green. Deretter fulgte Cargo Net opp med et daglig tog 4.


Både laks, grønne industriprodukter og forbruksvarer strømmer til transportformen med minst fotavtrykk, jernbanen. Tog 3 og 4 på Nordlandsbanen har erstattet inntil 25 000 færre store lastebiler langs E6 og Rv3. Gevinstene er store. Mer gods på bane gjør våre veier tryggere, kutter betydelige miljøutslipp, styrker våre eksportnæringer og skaper flere jobber i lokal lastebilnæring med norske lønns- og arbeidsbetingelser.


Overbelastning truer suksess


Men suksessen har også ført til overbelastning. Det fanget Jernbanedirektoratet og Bane Nor opp i sitt siste prioriteringsinnspill til Nasjonal transportplan. Der står blant annet:

«Nordlandsbanen er kategorisert overbelastet og det er ikke kapasitet for å møte etterspørselen etter godsruteleier.». «Godsmengden er økende på strekningen, og det forventes en ytterligere økning fremover.»


«Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslår å prioritere effektpakken for økt kombitransport Trondheim - Bodø så raskt som mulig (…) Effektpakken bidrar til økt konkurranseevne for næringslivet, og tilrettelegger for mer grønn godstransport. Tiltakene gir lave arealbeslag, i områder der det allerede eksisterer jernbaneinfrastruktur i dag.».


Satsing eller null?


Til tross for klarspråket fra den statlige transportetaten, var svaret fra regjeringen i forslaget til NTP null kroner til flere kryssingsspor Bodø - Steinkjer de første seks år og beskjedne 300 mill. de neste seks, fra 2031 til 2036.


Det er positivt at samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil investere i økt kapasitet mellom Trondheim og Oslo og tilrettelegge for grensekryssing på Kongsvingerbanen. Det bidrar til å styrke en grønn godskorridor med stort potensial mellom sør og nord. Men fraværet av tiltak lengre nord i korridoren er ikke til å begripe.


Vi forventer mer av en regjering som iverksatte statlige utredninger av nord-norgebane med mål om bygging og «KVU Nord-Norge» som anbefaler å investere 13 mrd. kroner i økt kapasitet og grønn drift på Nordlandsbanen. Fallet er høyt fra anbefalte 13 milliarder til null kroner de første seks år i NTP.


Grønn korridor Tromsø - EU


Nye kryssingsspor handler om å møte vekst i etterspørsel etter togtilbud Nordland – Oslo – EU, ikke minst fra våre eksportnæringer, bl.a. fordi det er på lengre distanser at godstoget har størst fortrinn i konkurranse med lastebilen. I tillegg planlegger ASKO en nullutslipps godsrute sjøveien Bodø – Harstad – Tromsø i forlengelse av Nordlandsbanen. Det kobler båt og bane sammen til en helt unik grønn korridor mellom Nord-Norge, Østlandet og EU. Og som vil kreve ytterligere økt kapasitet for flere godstog mellom Bodø og Oslo.


For å utnytte den grønne korridorens potensialer må det investeres. Ikke med gigaprosjekter, men derimot med en rekke mindre tiltak som utvikler eksisterende infrastruktur, som kan bygges steg for steg og gi hyggelige effekter også i nær framtid. Som det burde være bred oppslutning om å prioritere. Tiltak som også bidrar til å nå en rekke nasjonale mål før 2030: 50 % vekst i eksport og 55% kutt i klimautslipp, tryggere veier, færre arealinngrep, regional utvikling og ny giv i Nordområdene.


Forventninger til Stortinget


ACE Green, næringslivet, Nordland fylkeskommune, LO og NHO regionalt har felles budskap om at Stortinget bør sørge for minst to nye kryssingsspor Steinkjer – Bodø de neste seks år, og så ytterligere tre kryssingsspor de påfølgende seks år.


Det første av disse, Sukkertoppen kryssingsspor på Saltfjellet, vil Bane Nor trolig ha ferdig planlagt i 2025. Det en kilometer lange kryssingssporet er et av de mest lønnsomme klimatiltakene i NTP. For hver statlig krone investert i Sukkertoppen får samfunnet 18,38 kroner igjen i gevinster. Slike prosjekter bør jo få grønt lys i NTP når de er byggeklare og ikke skyves til ut på 2030-tallet en gang. Spesielt når NTP gir plass til gigaprosjekter som Stad skipstunnel, der hver statlig krone investert gir minst like mange kroner tapt for samfunnet.


Vi forventer derfor at transportkomiteens innstilling om NTP vil bidra til at en stor suksess får fortsette og at neste politiske signal er grønt og ikke SOS.

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page