top of page

Redaktørens innspill: Utfordringene er infrastruktur, digitalisering og det grønne skiftet

Ferien begynner å ta slutt for de fleste av oss. Og når hverdagen kommer finner vi fort ut at vi står i en bransje forvandling: Når en ny høst nå står for døra, kan Logistikknyhetene.no klart se hva som preger transport- og logistikkbransjen, og hvilke utfordringer næringen står overfor.

Men det er mange forhold som skaper utfordringene. Det være seg manglende forutsigbarhet med hensyn til rammevilkår som gis av myndigheter til utbygging av infrastruktur. Andre utfordringer er drivstoff til tungbil, mulige endringer i NTP, mangel på kvalifisert arbeidskraft både til lager og transport, samt forhold som påvirker drivstoffprisene (HVO, biogass, el).

Videre må bransjen demonstrere vilje og evne til å ta nødvendige miljøgrep. I tillegg må det samarbeides om felles standarder og løsninger.

Fra bransjehold blir det understreket at den største utfordringen, på kort sikt, er å håndtere kostnadsveksten og inflasjonen kombinert med lavere volumer. Dette for å sikre en god finansiell og bærekraftig drift. I tillegg må det sikres gode og trygge arbeidsforhold for leverandører gjennom tett oppfølging og opplæring.

På lengre sikt blir utfordringen å håndtere det grønne skiftet med utskiftning til fossil- og utslippsfrie transporter på en finansiell og bærekraftig måte.

Energikrise og inflasjon er en stor utfordring, i tillegg til sjåførmangel. Her må alle gode krefter i både bransjen og hos myndighetene samarbeide om bærekraftige løsninger.

– Vi må henge med i svingene

Geir A, Mo

Budskapet fra tidligere adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er at vi ikke automatiserer oss vekk fra sunn fornuft.

– Sjåførene er og blir den viktigste faktoren i transportnæringen. Den kompetansen og erfaringen de har er helt uvurderlig, uavhengig av hvilke nye teknologiske duppeditter som dukker opp, understreker Mo, men som altså slapp NLF-rattet 1. august.

Nå venter vi i spenning på hva som blir NLF-sjefens neste trekk, og på hvem som får gleden av å nyte godt av hans ressurser.

– Foreløpig blir det KNA, samt en del styreverv, forteller Geir A. Mo til Logistikknyhetene.no.

Til Logistikknyhetene.no forteller han at mye av tiden fremover vil vies som President i KNA – Kongelig Norsk Automobilklub, og som styreleder i OFV AS.

Både Mo og bransjen for øvrig er opptatt av utfordringene med de økte kostnadene i samfunnet. For når prisen på alt øker, blir det også dyrere å drive transport.

Transport- og logistikknæringen er helt avhengige av at kundene har råd til å kjøpe deres tjenester.

En annen utfordring er rekruttering av nye sjåfører, noe også Mo er sterkt opptatt av.

– Vår bransje har et konstant stort behov for arbeidskraft, og vi kan glede dagens unge med at de er garantert jobb og gode arbeidsvilkår dersom de velger oss. Vi må også vise at vi er en attraktiv yrkesvei, og at transportnæringen har mye å bidra med til det grønne skiftet, har Mo uttalt til Logistikknyhetene.no.

Men fra 1. august var det altså slutt for den profilerte NLF-lederen.

Vi ønsker han lykke til!

– Logistikk er krevende

Are Kjensli (Foto: Per Dagfinn Wolden)

NHO LTs adm. direktør Are Kjensli forteller til Logistikknyhetene.no at han så gjerne skulle sett han fortsette.

For øvrig fremhever Kjensli fortsatt krig i Europa, høy kostnadsvekst og generell prisstigning som store logistikk-utfordringer.

NHO LT-sjefen understreker imidlertid at bransjen og bransjeorganisasjonens medlemmer gjør enormt mye for å bidra på miljøsiden, bl.a. gjennom Grønt Landtransportprogram.

– Vi opplever at alle de største medlemmene har langt mer ambisiøse og konkrete målsettinger enn myndighetene. Dette gjør at vi møter begrensninger, fremfor alt i forbindelse med utbygging av lade- og fylleinfrastrukturen, sier Kjensli, og som understreker hvor viktig det er at transport- og logistikkbransjen går i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning.

– Vår bransje står for en stor del av utslippene i dag. Derfor er det helt avgjørende at den samme bransjen lykkes med dette, sier NHO LT-sjefen.

Logistikken under press

Kirsten B. D. Steenberg

Den stadig økende etterspørselen etter arbeidskraft og kompetanse i bransjen vies stor oppmerksomhet om dagen. Det er også tema på Logistikk & Transport 2023 på Lillestrøm 27.-29. september.

Her møter du blant andre den nye Schenker-toppen Kirsten B. D. Steenberg, og som vil innlede og være med i diskusjonen om temaet.

Rekrutteringen inn på alle nivåer i logistikken er under press.

Den nye DB Schenker-sjefen i Norge leder for den norske Schenker-virksomheten i en felles nordisk organisasjon.

For en stund siden slo DB Schenker sammen avdelingene i de fem nordiske landende og dannet en felles-nordisk organisasjon.

Finske Petteri Nurmi ble nordisk toppleder, og Knut Eriksmoen trakk seg ut av selskapet etter 18 år.

Den tyske logistikk-giganten DB Schenker går gjennom en global omorganisering, og hvor den norske virksomheten er en del av dette.

I Norden samles Schenker-selskapene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til én organisasjon.

Steenberg forteller at hun i tillegg til den nyopprettede rollen som administrerende direktør, fortsatt har ansvar for People & Organization i DB Schenker i Norge.

Det innebærer blant annet dynamisk vekst og kundefokus.

I Kirsten B. D. Steenberg har Schenker-virksomheten i Norge fått en person med tung ledererfaring fra ulike roller i flere år, blant annet innen Landtransportdivisjonen i Schenker AS.

Steenberg forlot stillingen som Head of Direct Freight i 2017, i forbindelse med et fireårig internasjonalt opphold i Washington D.C. USA med sin familie.

Nå er hun imidlertid sterkt tilbake.

For Schenker er det viktig å tilby de samme produktene i alle land på en felles plattform. Derfor vil selskapet harmonisere alle produkter i hele Europa, og ikke minst tilby noe helt nytt.

Energikrise og inflasjon, i tillegg til sjåførmangelen er de største utfordringene, og som står øverst på dagsorden i tiden som kommer.

I likhet med andre selskaper er også DB Schenker avhengig av at alle gode krefter i bransjen og myndighetene samarbeider om bærekraftige løsninger.

Det er sagt at bransjen er endret fra å være en værsting til å bli en foregangsnæring som bevisst tar ansvar hva miljøsatsing angår. DB Schenker er en av bransjeaktørene som har deltatt markant i det grønne skiftet, og som fremover også vil sette grønne spor i logistikknettverket.

– Tiden er inne for nye grep

Renate Brynhildsen

– Jeg tror tiden er inne for å ta nye grep. Utfordringene kommer med energipriser, renter, økt materialkost osv. Dette kan resultere i mindre handel, og som vil føre til reduserte volum for transportørene.

Det sier Logistikkforeningens hovedstyreleder Renate Brynhildsen om hvilke utfordringer transport- og logistikkbransjen står overfor i fremtiden.

Hun er igjen i fast jobb. Denne gangen som forretningsutvikler i SR Group.

– SR må imidlertid selv finne ut hvor min kompetanse passer best inn i min nye rolle. Men det skal vi sammen bruke de første månedene til å finne ut, forteller Brynhildsen til Logistikknyhetene.no.

Utfordringene står i kø når hun til uken tiltrer som SR Groups nye forretningsutvikler.

Selv mener Brynhildsen at tiden er inne for å ta nye grep i transport- og logistikkbransjen.

Logistikkforeningens hovedstyreleder har de siste to-tre månedene hatt en prosjektstilling i Westport AS, etter at hun sa opp stillingen som rådgiver i Tollkonsult.

Nå er det imidlertid SR Group som får nyte godt av hennes kompetanse innen logistikk, SCM, prosjektledelse, bærekraft, digitalisering og kompetansedeling.

Kanskje ikke minst hennes tollkompetanse i forhold til det nye Digitoll-regelverket fra 1. januar i år.

Som speditør kan SR Group ha god støtte i Brynhildsens kompetanse på dette området, nemlig å møte behovet for inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.

– Med utviklingen globalt er det viktigere enn noen gang å ha kontroll på prosesser og regelverk, understreker Brynhildsen og viser til et tollregelverk som er mer omfattende og komplisert enn noensinne.

– Og for å gjøre det enda mer komplisert er det nå en endringsprosess på gang i håndteringen av dette regelverket, sier hun og viser til de to nye lovene som trådte i kraft 1. januar.

Ifølge Brynhildsen har importører og eksportører et selvstendig ansvar overfor Tolletaten, selv om bl.a. fortolling er satt ut til speditør.

– Forholdet mellom speditør og vareeier er privatrettslig, Tolletaten vil derfor ved avvik gå direkte til vareeier. Bruk av speditør fratar ikke vareeier ansvaret for at deklarasjon er korrekt. Det er derfor viktig at bedriften etablerer gode rutiner internt for å sikre at varer blir korrekt og rettidig deklarert. God kommunikasjon og et godt samarbeid med speditør er alfa og omega for at speditør skal kunne gjøre en god jobb, understreker Brynhildsen.

Høst-agendaen fullpakket

I tillegg til å være hovedstyreleder i Logistikkforeningen er Renate Brynhildsen også leder av foreningens Rogalandsavdeling.

Her er hun godt i gang med å planlegge høstens aktiviteter; blant annet fagdag i samarbeid med Young Logistics og NHO Logistikk og Transport, Rogaland.

SR Group har inngått samarbeidsavtale med Young Logistics, en datterforening av Logistikkforeningen avd. Rogaland. Young Logistics tar først og fremst sikte på å rekruttere unge inn i logistikkbransjen, men som også ønsker å skape en god interesse-arena for unge mellom 20-35 år.

Brynhildsen har også en sentral rolle med å forberede både Sjølogistikk-konferansen og Logistikkdagen. Sistnevnte er for øvrig Rogalands viktigste møteplass for alle som er interessert i logistikk, transport og samferdsel, og som tradisjonen tro arrangeres i november.

– Kostnadsvekst, inflasjon og mindre volum

Robin Olsen

PostNord er et av selskapene som er godt i gang med å skifte ut 1400 kjøretøy i Norge med elektriske varebiler og lastebiler, samt lastebiler på biogass.

Foruten å øke andelen på jernbane øker også selskapet utnyttelsesgraden av kjøretøy og containere.

Det er viktige bidrag for at transport- og logistikkbransjen går i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning.

– Dette er viktig for samfunnet, men også et krav fra mange av våre kunder og forbrukere. Derfor må vi som logistikkselskap ta vår del av ansvaret. Vi har satt som mål å bli fossilfri innen 2030, sier adm. direktør Robin Olsen i PostNord.

Han vil flytte deler av volumene fra bemannede hentesteder og hjemlevering til automatiserte hentesteder ved å rulle ut flere pakkeautomater, og han viser til at automater gir en besparelse på 25 % i C02-utslipp sammenlignet med hjemlevering.

Ifølge PostNord-sjefen er den største utfordringen å håndtere kostnadsveksten og inflasjonen kombinert med lavere volumer for å sikre en god finansiell og bærekraftig drift.

– På lengre sikt, mener Olsen, – blir utfordringen å håndtere det grønne skiftet med utskiftning til fossil- og utslippsfrie transporter på en finansiell, bærekraftig måte.

Han mener at det grønne skiftet primært må baseres på miljøvennlig transporter, og med fokus på biler og lastebiler som drives av elektrisitet og biogass.

Olsen, og flere med han, fremhever viktigheten av å utnytte kapasiteten på biler maksimalt, og unngå at det kjøres med halvtomme lastebiler.

– Revolusjonerer transport- og logistikkfunksjonene

Anders Lunde Angen

Veksten innen netthandel vil fortsette, og behovet for enkel levering hjem på døren vil vokse og bli stadig viktigere i fremtiden.

Adm. direktør Anders Lunde Angen i Helthjem er ikke i tvil om at framtidige handelsmønstre påvirker bransjens transport- og logistikkfunksjoner.

Ifølge Helthjem-sjefen er det viktig å holde fokus på digitalisering og ny innovasjon, ikke minst med tanke på det litt større samfunnsmessige fokuset knyttet til økt sirkulær handel.

Lunde Angen fremhever at inflasjon, energikrise og usikre makroøkonomiske forhold vil fortsette å prege bransjen, men at bransjen er godt rustet for omstilling.

Helthjem leverer over 13 millioner netthandelspakker årlig og er en betydelig aktør i markedet.

– Det er viktig at vi bidrar der vi kan for å senke utslippene og skape en mer bærekraftig hverdag. Vi er klare for å brette opp ermene, legge pakkene i tralla og levere pakker hjem til deg – trygt og enkelt, sier Helthjem-sjef Anders Lunde Angen.

– Må oppleves ryddig og forutsigbart

Ingar Bystrøm

– Ansatte vil bli overflødige med automasjon og robotisering. Men dette skal kunne håndteres på en måte som i størst mulig grad oppleves ryddig og forutsigbar.

Det svarer blant annet Brødrene Dals logistikkdirektør Ingar Bystrøm på spørsmål om ansatte blir overflødige i en digitalisert fremtid.

Ifølge Bystrøm vil transport- og logistikkbransjen preges av kraftig kostnadsøkning og tiltagende mangel på sjåfører, samtidig som vi står overfor et kostbart og krevende skifte til miljøvennlig teknologi.

Videre mener han at transport- og logistikkbransjen kan bidra til et bedre miljø ved å investere i aktuell grønn teknologi der dette er mulig.

– Ellers er det viktig med en effektiv logistikk hvor vi utnytter bygg og anlegg, samt transportflåte mest mulig optimalt. Det må tenkes alternativ transport hvor miljøvennlige alternativer finnes, f.eks. på sjø, sier Brødrene Dals logistikkdirektør Ingar Bystrøm.

Påvirkes av krig og geopolitikk

Ingvar M. Mathisen

Oslos havnedirektør og styreleder i Norske Havner, Ingvar M. Mathisen, mener at den geopolitiske situasjonen mht. krigen i Ukraina og forholdet særlig mellom USA og Kina vil påvirke de fremtidige handelsmønstre, og at det er en betydelig, fremtidig utfordring for transport og logistikkbransjen.

Videre trekker han frem mangelen av flere hundretusen lastebilsjåfører i Europa, et tall som er forventet å øke i årene som kommer.

– Men dette gir en mulighet for nærskipsfarten og havnene til å øke godsvolumene på den miljøvennlige sjøveien, fremhever havnedirektøren, og fortsetter:

– Kombinasjonen av sterk vekst mht. drivstoff- og strømpriser, stor økning i konsumprisindeksen, og som overstiger lønnsveksten – og renteøkningene, medfører at vi konsumenter får redusert kjøpekraft. Vi ser allerede reduserte containervolum, noe som vi forventer vil fortsette godt inn i 2023, sier Mathisen.

Han fremhever også at effekten av Russlands tragiske invasjon av Ukraina vil fortsette å gjøre seg gjeldende.

Og hva klima angår, så fremhever havnedirektøren følgende:

– Fokuset på klima- og miljø må forsterkes. Norske havner og sjøtransporten er allerede verdensledende på de fleste områder, et arbeid som bare vil intensiveres.

Ifølge SSB kommer nesten en tredel av de totale norske klimagassutslipp fra transport, og hvor over halvparten kommer fra veitrafikk.

– Derfor er det viktig å få flyttet mer av godstransporten over på den klima- og miljøvennlige sjøveien. Havner og rederier må arbeide for etablering av mer land-strøm for flere skip, ladestrøm og legge til rette for de nye energiformene hydrogen, metanol og/eller ammoniakk etc. I dag bunkrer ingen skip regulært i Oslo, men når de nye energiformene tas i bruk så må flere bunkre også i Oslo pga. redusert energitetthet, sier Ingvar M. Mathisen.

– Gode skinnegods-løsninger i takt med utviklingen

Ingvild Storås (Foto: Lars Opstad)

– Under pandemien så vi at forbrukerne handlet mer varer på nett. Vi forventer at dette er en vedvarende trend. For CargoNet er det viktig at vi følger med på disse trendene og tilbyr våre kunder gode transportløsninger i takt med utviklingen, sier adm. direktør Ingvild Storås i CargoNet.

Hun understreker at selskapets største utfordring er å sikre gode og forutsigbare rammevilkår.

– En vedvarende miljøstøtteordning, en velfungerende infrastruktur med god driftsstabilitet og flere og lengre krysningsspor er høyt oppe på ønskelisten, fremhever CargoNet-sjefen.

Hun registrerer at sentrale baner er stengt over lengre perioder på grunn av vedlikehold, og at dette medfører bortfall av inntekter, og ikke minst usikkerhet for kundene som må finne alternative måter å frakte godset på.

– Her trenger vi en balansert avtale med Bane NOR som kompenserer for avvik og gir insentiver til å gjøre stengningene så effektive og kundetilpasset som mulig, sier Storås.

Hun trekker også fram viktigheten av godstransport på bane som en viktig del av klima- og miljøløsningen.

– Det er derfor svært viktig at vi har forutsigbare rammebetingelser som sikrer bærekraftige og gode kundeleveranser. Bane bør være det foretrukne alternativet ved lange transporter, og så må det kombineres med miljøvennlig transport på gummihjul på den siste strekningen ut til sluttkundene. Vi ønsker i tillegg å være en samarbeidspart i arbeidet med mer klimavennlige løsninger både på terminaler og i selve transporten, sier CargoNet-sjef Ingvild Storås.

Et miljømessig kinderegg

Jørn Askvik

– Stikkordene er bærekraft, teknologi og muligheter. Digitalisering og autonomi åpner for smart planlegging av logistikkoperasjoner.

Det sier daglig leder Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N).

Han fremhever den krevende utfordringen med å stå midt i omstillingen til et lavkarbonsamfunn, men som også innebærer endringer med store muligheter.

– Her er økt satsing på sjøveien et miljømessig kinderegg. Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø, vil stimulere til utvikling av mer grønn skipsfartsteknologi. Vi oppnår lavere nasjonale utslipp samtidig som vi kan legge til rette for både norsk teknologiutvikling og verdiskaping, sier Askvik som også understreker at sjøveien vil ta en sterkere posisjon hos vareeiere i konkurranse med andre transportformer.

– Nøkkelen til å redusere CO2-utslippene ligger i erkjennelsen av at hvis ikke transportformene er effektive er de heller ikke bærekraftige. Første skritt på veien mot reduserte transportutslipp rundt Oslofjorden er å flytte gods fra vei til sjø, sier Askvik.

Mer forbrukerstyrte verdikjeder

Lars Arne Brøttem

En annen aktiv logistikkaktør er Nor-log.

– De siste årene har vist at verdikjedene blir mer forbrukerstyrt enn tidligere. De er tilpasset dine og mine behov, særlig når det kommer til distribusjon. Denne utviklingen vil nok fortsette, selv om risikostyringen og sårbarhetsvurderingene vil påvirkes av erfaringer fra pandemihåndtering og den sikkerhetspolitiske situasjonen som råder i dag.

Det sier Nor-logs adm. direktør, Lars Arne Brøttem, om fremtidige handelsmønstre, og på hvilken måte dette vil påvirke transport- og logistikkfunksjonene.

Ifølge Brøttem vil denne utviklingen kreve gode lokale løsninger med god lokal forankring nært kundene og markedet, samtidig som en har gode totalløsninger på tvers av geografiske områder og regioner.

– Vår verktøykasse i Nor-log består nå av 19 lokale avdelinger med sterk lokal forankring, lokal transportkompetanse og nærhet til kundene. Disse lokale avdelingene organiseres i fem geografiske regioner som knytter lokale løsninger sammen til regionale og nasjonale løsninger etter kundenes behov. Og for kunder med internasjonale behov løses disse i en egen region på utsiden av dette, med internasjonal kunnskap og løsninger. Dette gjør oss fleksible og i stand til å ivareta endringer i framtidige handlemønstre, forteller Brøttem.

Han fremhever imidlertid at transport- og logistikknæringen står overfor mange og krevende utfordringer.

– Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder rekruttering av yrkessjåfører til bransjen. Her er det flere forhold å jobbe med, men det viktigste er å sikre en tariffavtale med lønns- og arbeidsvilkår. Den må stå i stil med samfunnsbidraget denne yrkesgruppen gir, og med andre sammenliknbare yrkesgrupper, for eksempel anleggsbransjen, sier Brøttem.

Han finner det vanskelig å forklare at yrkessjåfører i transportbransjen skal ha en tariffavtale som på mange punkter er svakere enn hva anleggsbransjen har.

– Det forklarer imidlertid en del av rekrutteringsutfordringene i vår bransje, og at det gjenstår en del arbeid for våre bransjeorganisasjoner og bransjen før vi er i mål, fremhever Nor-log-sjefen.

Brøttem tror at næringsliv og private husholdninger fortsatt vil påvirkes av høye drivstoff- og energipriser, samt økte finanskostnader som følge av høstens renteøkninger.

– Det vil påvirke transportbransjen både direkte og indirekte. Vi har nok ikke så langt sett hele bildet av hvordan dette påvirker våre kunders bransjer og markeder ennå, som en konsekvens av at private husholdninger strammer inn «livreima», sier Brøttem, og fortsetter:

– For øvrig må vi fortsette arbeidet med å etablere klimavennlige transport- og logistikkløsninger. Dette er ikke noe bransjen klarer alene, det kreves samarbeid og handlekraft gjennom hele verdikjeden. Det være seg alt fra myndighetene via bransjens leverandører, transportbransjen, samt vi som enkeltaktører i bransjen og kundene, sier Nor-logs adm. direktør, Lars Arne Brøttem.

– Digitalisering i alle ledd

Odd Hannestad

– En forutsetning for å kunne ta klokere valg er økt digitalisering i alle ledd i verdikjeden. Optimering av ulike delprosesser og det å kunne benytte grunndata på tvers av de ulike elementene i verdikjeden vil gi et felles bedre resultat.

Det sier Ahlsells logistikkdirektør Odd Hannestad om hvilke utfordringer næringen vil møte fremover.

– Det er mange forhold som skaper utfordring. Men kanskje den største er å skape en mer forutsigbarhet med hensyn til rammevilkårene fra myndigheter. Jeg tenker da spesielt på utbygging av infrastruktur for ulike former for drivstoff til tungbil, mulige endringer i NTP, mangel på kvalifisert arbeidskraft både til lager og transport, samt forhold som påvirker drivstoffprisene (HVO, biogass, el), sier Hannestad.

Han fremhever at vareeierne må sette større fokus på å etterspørre tjenester som innebærer løsninger med lavere Co2 fotavtrykk.

– Er det ikke etterspørsel er det en tung vei å gå for tilbyderne å selge inn løsninger som kanskje vil medføre en merkost for kjøper, sier Hannestad.

Og han understreker følgende:

– Ahlsell skal være ledende innen bærekraftarbeidet i vår bransje. Det har vi bevist allerede med å kjøre alt av linjetrafikk på HVO i påvente av biogass trekkvogner. Vi bruker bane på den delen av varestrømmen som tillater noe avvik i fremførings-tider og leveringssikkerhet, og EL i lokaldistribusjonen så langt våre transportører har klart å skaffe tilveie nok kjøretøyer, sier Ahlsells logistikkdirektør, Odd Hannestad.

– Bransjen preges av usikkerhet

Pål Christian Andersen

– Løsningene blir bedre, mer transparente, mer pålitelige og ikke minst, mer kundetilpasset.

Trenden vi så før 2020 vil nok fortsette.

Det sier logistikkdirektør Pål-Christian Andersen i Europris om fremtidige handelsmønstre, og på hvilken måte det vil påvirke transport- og logistikkfunksjonene.

– Netthandelen akselererte unormalt mye gjennom pandemien. Men i fremtiden vil det handles mer og oftere på nett. Det vil imidlertid være en styrke for aktører som blir gode på begge deler, med andre ord både fysisk handel og nettbaserte løsninger. Dermed vil løsninger knyttet til en slik fremdrift fortsette å utvikle seg, sier Andersen.

Logistikkdirektøren mener at transport- og logistikkbransjen preges av usikkerhet, noe han mener vanskeliggjør planlegging.

– Resultatet er økte ledetider, da mange ledd vil ta høyde for det ukjente. Volatiliteten øker og forbruksmønster vil endres, men vi kjenner ikke nødvendigvis omfang og rekkevidde av dette i dag, sier Andersen.

Logistikkdirektøren i Europris fremhever at det må investeres mer for å minimere CO2-utslippene, gjennom å søke alternative løsninger.

– Her må det samarbeides med andre aktører, være offensive i tankesettet og la seg inspirere av de beste, ifølge Andersen.

– Vi har alle muligheter til å redde miljøet

Sigmund Aanstad

Ifølge adm. direktør Sigmund Aanstad i Pipelife er den største utfordringen å redusere CO2-utslippenne pr. transportert enhet.

– Det har vi alle muligheter til. Men teknologi, marked og politikk må spille på lag, sier Aanstad som understreker at transport- og logistikknæringen kan gjøre mye for å redusere miljøbelastningen.

– Pipelife stiller krav til transportørene, vi benytter modulvogntog der det er mulig, vi jobber aktivt med å optimalisere fyllingsgrad, og vi jobber med markedet for å unngå unødvendig transport; mer fra fabrikk direkte til sluttdestinasjon. Vi må samtidig gjøre markedet i stand til å ta gode bærekraftige valg. Det er gledelig at regjeringen nå foreslår å gå fra «bør» til «må» i vektlegging av miljø i offentlige anskaffelser. Vi har tatt frem EPD’er på våre produkter for at kunden da får dokumentert miljøbelastningen og kan ta bevisste valg for å redusere fotavtrykket i aktuelt prosjekt, sier Aanstad som understreker viktigheten av at transport- og logistikkbransjen går i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning.

– Hvis ikke blir man på et eller annet tidspunkt irrelevant og utkonkurrert. Vi er nødt til å bevege oss over i et lavutslippssamfunn skal vi ha noen sjans til å nå målene i Parisavtalen, sier adm. direktør Sigmund Aanstad i Pipelife.

– Det enkle svaret er å fase inn 0-utslippskjøretøyer

Terje Aarbog

– Hele bransjen lider under mangel på sjåfører. Størst er behovet innen lastebil-/langtransport hvor det mangler 300.000-400.000 sjåfører i Europa, men også i varebilsegmentet som vi tilhører er det mangel på sjåfører.

Det sier adm. direktør Terje Aarbog i DHL Express om hvilke utfordringer transport og logistikkbransjen står overfor.

Når vi spør han om hva transport- og logistikkbransjen kan bidra med for å bedre miljøet svarer han:

– Det enkle svaret er å fase inn 0-utslippskjøretøyer. All trafikk her i landet står for 31% av utslippene i Norge. Personbiler har stått for 1/3 av dette, og er på vei til å redusere utslippene gjennom godt elbil-salg. Varetransporten på vei (vare-/lastebiler) utgjør omtrent en like stor andel, og har en lengre vei å gå, men noen av oss har kommet godt i gang med å fase inn 0-utslippskjøretøyer. Lastebilbransjen henger etter, hvilket både skyldes mangel på materiell (biler), men også mangel på infrastruktur både for lading, gass og biodiesel. Sjøfart og fiskeri, og som utgjør ca. 17% av utslippene, er så vidt i gang, men har også langt igjen, sier Aarbog.

Og han fortsetter:

– Også for oss i DHL Express så vil det viktigste være å fase inn 0-utslippsbiler. Vi er godt i gang ved at mer enn 40% av distribusjonsbiler er elektriske. Hvis vi i tillegg tar hensyn til rekkevidde så betjenes 2/3 av alle distribusjonsruter under 250km med en elbil. Vi har allerede investert i 100% dekning av ladeinfrastruktur på egne terminaler, sier Aarbog og viser til at miljøansvar er et nøkkelområde i selskapets langsiktige bærekraftstrategi.

Har store ambisjoner om miljøkutt og bærekraft

Tone Wille

Posten/Brings konsernsjef Tone Wille har store ambisjoner om å bidra til kutt og minimere CO2-utslippene.

– Vi har høye ambisjoner for klimakutt og bærekraft. Posten er ett av kun ti store norske selskaper som faktisk kutter utslipp i tråd med Parisavtalen, sier konsernsjefen.

Og så understreker Wille at Posten/Bring foretar en massiv omlegging til utslippsfrie kjøretøy.

– Vi har Norges største elektriske kjøretøypark. I første omgang omfattet omstillingen varebiler og lette lastebiler, og deretter tunge lastebiler – etter hvert som teknologien modnes. Dette arbeidet omfatter også å få på plass ny ladeinfrastruktur. I tillegg jobber vi med å flytte gods til bane og redusere utslipp fra flyfrakt, sier Wille.

Hun fremhever også at konsernet satser på solcelle-anlegg på alle nye terminaler. Posten og Brings nye logistikksenter på Sørlandet har siden oppstart i år vært selvforsynt med ren energi fra solcelleanlegget i lengre perioder.

Hun forventer at usikkerheten i markedet fortsetter. Dette på bakgrunn av krigen i Ukraina, energikrise, handelsblokader og renteøkninger.

– Det betyr at vi må bruke både gass og brems. Kortsiktig kostnadsfokus og evne å takle raske svingninger i markedet ved å gjøre ting smartere og på nye måter. Samtidig vil vi satse langsiktig og fortsette å investere for å møte fremtidig vekst, sier Wille.

Og på spørsmål om hva transport- og logistikkbransjen kan bidra med for et bedre miljø, svarer hun:

– Vi legger om til utslippsfrie kjøretøy, investerer i solceller, bruker mer ren energi, tester og tar i bruk ny teknologi, og så stimulerer vi til gjenbruk. Mer effektiv logistikk og bedre trafikkplanlegging vil også ha effekt for et bedre klima.

Konsernsjefen fortsetter:

– Transportsektoren er en del av problemet – og vi er en del av løsningen. Både samfunn, kunder og egne medarbeidere forventer at vi og bransjen tar miljøansvar og kutter utslipp. I Posten og Bring gjør vi egne tiltak for å redusere utslipp. På ti år har vi oppnådd en halvering av utslippene. Innsatsen fortsetter fremover med mål om at konsernet har netto nullutslipp i 2050. Målet er godkjent av Science Based Targets initiative.

Wille fremhever også at Posten/Bring har som mål å være ledende på teknologi og innovasjon.

– Fremover vil vi fortsette å satse på digital tjenesteutvikling. I en økonomisk krevende tid for både forbrukere og bedrifter vil vi bli enda bedre på å knytte sammen de digitale og de fysiske verdikjedene slik at vi kan tilby helhetlige bærekraftige løsninger, sier Posten/Brings konserndirektør, Tone Wille.

God helg!

Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page