top of page

Ikke pris oss ut av Oslo

Adm. direktør Are Kjensli i NHO LT er sammen med flere NHO-foreninger ute med et debattinnlegg knyttet til Oslopakke 3 som forhandles denne våren. De tar til orde for at nærings- og tungtransporten inn til Oslo er helt nødvendig for at hovedstaden skal gå rundt og at en ev. økning i bompengetakster fordeles mellom alle brukere av veien, slik at ikke hele prislappen legges på næringstransporten.


(NHO LTs Are Kjensli)


Av Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport | Ove Guttormsen, administrerende direktør i NHO Elektro | Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge og Vegard Einan, regiondirektør i NHO Viken Oslo


Nærings- og tungtransporten inn til Oslo er helt nødvendig for at hovedstaden skal gå rundt.


(NHO Elektros Ove Guttormsen)


Bomring rundt Oslo


Hver måned registreres det mer enn 32 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. En stor andel av dette er persontransport, men mye er også nærings-, vare- og håndverkertransport inn og ut av byen – på oppdrag, eller med leveranser til bedrifter og privatkunder i hovedstaden.


Det som på utsiden bare ser ut som en lastebil eller varebil, kan på innsiden inneholde matvarer, medisiner, klær, vaskemaskiner og arbeidsfolk på vei til å åpne tette sluk eller installere el-billadere. Nærings- og tungtransporten inn til Oslo er helt nødvendig for at hovedstaden og hverdagen for innbyggerne skal gå rundt.


Denne våren forhandler politikere i Oslo og Akershus om Oslopakke 3. Det er mange vei- og kollektivprosjekter som skal gjennomføres, prosjekter som er viktige for både næringsliv, innbyggere og tilreisende. Prosjektene delfinansieres med bompenger fra bilistene.(Rørentreprenørenes Marianne W. Røiseland)


Bompenger er i økende grad blitt en løsning for å regulere kjøreatferd i byområder og for å delfinansiere kollektivtilbud gjennom såkalte bypakker. NHO har støttet en moderat bruk av bompenger for å realisere samferdselsprosjekter og tiltak som er viktige også for næringslivet.


Da bomringen rundt Oslo først ble innviet i 1990, var prisen for en passering for personbil 10 kroner, og 20 kroner for tungtransport. Med kun en prisjustering ville dette i 2024-kroner vært henholdsvis 22 og 44 kroner.


I dag er prisen langt høyere enn dette, i tillegg til at det er kommet til flere bomsnitt i byen.


En lastebil med Euro VI-standard for utslipp som kjører fra Ski og skal levere varer til Oslo sentrum betaler i dag 124 kroner i bompenger. En eldre lastebil betaler 226 kroner. 98 prosent av bompengene går til tiltak for kollektivtransport og fotgjengere og syklister.

Økte kostnader for næringslivet vil også ramme forbrukerne i form av økte priser på tjenester og levering av varer.


(NHO Vikens Vegard Einan)


Det er forståelig at takstene må økes i takt med prisnivået og for å dekke inn nødvendige satsinger til beste for alle som bruker byen. Samtidig er det for oss viktig å understreke at en eventuell økning i takstene må fordeles mellom alle brukerne av veiene, slik at ikke en urimelig stor andel legges på nærings- og tungtransporten.


Det kan være fristende for politikere å skjerme privatbilistene på bekostning av næringstransporten, særlig i en dyrtid med økte kostnader for mange. Men økte kostnader for næringslivet vil også til sist ramme forbrukerne i form av økte priser på tjenester og levering av varer.


NHO er opptatt av at klimamålene realiseres, og transportsektoren har en nøkkelrolle her. Derfor støtter vi målet om nullvekst i de største byene, satsing på kollektivtransport og bruk av insentiver som stimulerer til det grønne skiftet, både for varetransport og persontransport. Det er viktig at det også fremover ligger beveggrunner for overgang til fossilfrie kjøretøyer i bomtakstene – også for næringstransporten.
Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page