top of page

En NTP-investering på 1308 milliarder

En Status Quo-NTP for næringen vil noen mene.Fredag fikk vi presentert en NTP med investeringer på 1308 milliarder kroner de neste 12 årene.


Av dette er 436 milliarder avsatt til jernbane og 574 milliarder kroner til vei.


100 milliarder skal finansieres via bompenger.


– Med 436 milliarder kroner til jernbane er dette en historisk satsing og et krafttak for jernbane, understreker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


205 milliarder er øremerket drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer.


Ifølge samferdselsministeren utgjør dette i snitt drøye 17 milliarder kroner i hvert av de 12 årene NTP omfatter.


Dette er en økning på 62 prosent sammenlignet med 2024-nivået.


Skyver på giga-prosjektene


Ifølge samferdselsministeren er det fullt mulig å nå klimamålene mot 2050 med NTP 2025–2036.


- Dette skjer ved at vi bygger fortetning rundt gods-knutepunkt i byene, samt finne løsninger for tungbil, blant annet, fortalte samferdselsministeren under fremleggelsen av NTP fredag.


Og så understreket han at en starter med veiene først og nedprioriterer flere store prosjekter som Ringeriksbanen.


- Vi må gjøre ferdig påbegynte prosjekter, og ta det viktigste først, sier Nygård.


3,7 milliarder til tungbil-opprusting


Regjeringen vil ha flere elektriske tungbiler, og legger derfor til rette for utbygging av ladeinfrastruktur.


Det legges opp til en investering på 3,7 milliarder kroner på utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser.


– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Elektrifisering av tungbilparken er et av regjeringens viktigste tiltak for å kutte klimautslipp. Derfor vil regjeringen i Nasjonal transportplan 2025-2036 legge bedre til rette for lading av tunge kjøretøy, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


Prioriterer fylkesveiene


Regjeringen vil sette av 30,6 milliarder kroner til fylkesvei i første seksårsperiode av ny NTP, og 34,4 milliarder kroner i andre seksårsperiode.


Dette er i tråd med Hurdalsplattformen, og hvor regjeringen varslet en helhetlig og forpliktende satsing på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.


Digitalisering, teknologi og forsking


Samferdselsministeren understreker betydningen av digitalisering, teknologi og forsking for å nå regjeringens mål for transportsektoren.


– Digitalisering, teknologi og forsking kan gi grønnere, tryggere, og mer effektiv transport for mindre penger. Som en del av satsingen oppretter vi blant annet ny forskingssenter-ordning, Transport 2050, seier Jon-Ivar Nygård.


Skjerper regelverk og trafikksikring


Ulykkesutviklingen på norske veier de siste par årene er svært bekymringsfull, ifølge samferdselsministeren.


Derfor legger NTP opp til en skjerping av regelverket for å redusere trafikkfarlig risikoatferd, øke bruken av automatisk trafikkontroll og forsterke innsatsen innen kontroll og håndheving.


Ifølge samferdselsministeren legger regjeringen frem en ambisiøs plan for utvikling og vedlikehold av vegnettet.


Å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må er regjeringens hovedstrategi for transportpolitikken og for riksvegnettet.

I ny Nasjonal transportplan vrir regjeringen ressursbruken mot drift, vedlikehold og fornyelse.


Det legges også opp til oppstart av 29 nye veiprosjekt over hele landet.


- I ny NTP prioriterer regjeringen også flere grep som skal bidra til at transportsektoren støtter Norges forsvarsevne og oppfyller forventningene som NATO har til medlemslandenes motstandsdyktighet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


 


 
Comments


Les flere artikler

Reklame

image.png
image.png
image.png
image_edited.jpg

Logistikknyhetene

Les alle artikler på Logistikknyhetene

Gå aldri glipp av en artikkel!

Ingen tidsbegrensning. Abonnementet løper til det sies opp.
Tilbudet gjelder nye abonnenter.

bottom of page